Formy

SEITEI IAI:
1. Mae
2. Ushiro
3. Ukenagashi
4. Tsukaate
5. Kesagiri
6. Morotetsuki
7. Sanpogiri
8. Ganmenate
9. Soetetsuki
10. Shihogiri
11. Sogiri
12. Nukiuchi

Aktualnie obowiązuje 12 form podstawowych. 10 form Seitei iai, zostało ustalone w 1964 przez japońskich mistrzów. Są one obowiązujące w Zen Nihon Kendo Renmei. Od 1 kwietnia 2001 r. dodano 2 ostatnie formy.

KORYU MUSO SHINDEN RYU:

OMORI RYU
1. Shoatto
2. Sato
3. Uto
4. Atarito
5. Inyoshintai
6. Ryuto
7. Junto (kaishaku)
8. Gyakto
9. Seichuto
10. Koranto
11. Nukiuchi (batto)
12. Inyoshintai Kaewaza

HESEGAWA EISHIN RYU
1. Yokogumo
2. Toraisoku
3. Inazuma
4. Ukigumo
5. Yamaoroshi
6. Iwanami
7. Urokogaeshi
8. Namigaeshi
9. Takiotoshi
10. Nukiuchi

OKUDEN RYU
1. Kasumi
2. Sunekagoi
3. Shihogiri
4. Tozume
5. Towaki
6. Tanashita
7. Ryozume
8. Torabashiri
9. Yukitsure
10. Rentatsu (tsuredachi)
11. Somakuri
12. Sodome
13. Shinobu
14. Yukichigai
15. Sodesurigaeshi
16. Moniri
17. Kabezoe
18. Ukenagashi
19. Oikakegiri
20. Ryoshihikitsure
21. Itomagoi